سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه علمیه حجتیه قم 
مدرس 
1367/07/01 
 
كلام 
تدریس 
مدرسه علمیه رسول اكرم قم 
مدرس 
1368/07/05 
1370/03/01 
كلام 
تدریس 
مدرسه علمیه الهادی قم 
مدرس 
1369/07/05 
1374/03/31 
كلام 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه قم 
مدرس 
1371/07/01 
1374/07/01 
كلام 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران 
مدرس 
1374/07/01 
 
كلام 
تدریس 
دانشگاه پزشكی اراك 
مدرس 
1374/07/01 
 
كلام 
تدریس 
دانشگاه شاهد تهران 
مدرس 
1385/07/05 
 
كلام